Inne usługi

W czym jeszcze możemy pomóc?

 

Przygotowanie ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług (OWU)

OWU są bardzo przydatne dla firm handlowo-usługowych w branży motoryzacyjnej, czyli dla mniejszych i większych serwisów i salonów. Regulują bowiem warunki umowy z klientem, zapobiegają niejasnościom oraz przewidują rozwiązania potencjalnych sytuacji spornych. Są wręcz wybawieniem, gdy pojawiają się nieuzasadnione żądania klienta. Zachęcamy więc do ich opracowania przy udziale prawnika wyspecjalizowanego w branży motoryzacyjnej. Tym bardziej, że w usługach czeka więcej niespodzianek niż przy sprzedaży towarów!

 • Modyfikacja rękojmi dla przedsiębiorców

 • Określenie warunków gwarancji na usługę oraz uprawnień klienta w jej ramach

 • Ograniczenia odpowiedzialności firmy wobec klienta

 • Opisanie sposobu zawarcia umowy, w tym ewentualnie umowy na odległość

 • Zawężenie możliwości rezygnacji z wykonanej usługi, zamówionej na odległość lub poza lokalem firmy

 • Sposób uiszczenia wynagrodzenia

 • Zabezpieczenie płatności

 • Uregulowanie kwestii danych osobowych

 • Wskazanie, w jaki sposób OWU powinny być komunikowane klientowi

Przygotowujemy również materiały edukacyjne.

 • Interaktywne kursy e-learningowe

 • Screencasty, podcasty, inne nagrania

 • Teksty do prasy fachowej

 • Teksty dla celów wewnętrznych (np. argumentację handlową)

 • Materiały promocyjne

 • Materiały do szkoleń wewnętrznych, w tym e-learningowych

 • Książki (patrz też SKLEP/KSIĄŻKI)

 • Nasze książki z Waszym logo oraz informacjami na okładce, jako Wasz prezent dla partnerów handlowych lub jako element materiałów szkoleniowych

doradztwo w zarządzaniu serwisem i wyliczenie kosztu roboczogodziny

W działalności usługowej w branży motoryzacyjnej, w tym w szczególności w serwisach mechanicznych i blacharsko-lakierniczych niezwykle istotna jest znajomość tzw. progu rentowności. To ilość usług, które należy sprzedać, aby pokryć wszystkie koszty funkcjo­nowania firmy.

Oferujemy więc usługę doradztwa w zarządzaniu warsztatem, połączoną z analizą kosztów oraz wyliczeniem kosztu wytworzenia roboczogodziny. Zakres doradztwa ustalamy indywidualnie z serwisem bądź z siecią, ale może ona zawierać np.:

 • Wyliczony próg rentowności

 • Wyliczony rzeczywisty koszt jednej roboczogo­dziny

 • Wpływ stosowanych stawek na poziom progu rentowności

 • Wpływ poszczególnych kosztów rodzajowych na wielkość progu rentowności (szczegółowość ana­lizy uzależniona jest od dostępności i szczegóło­wości danych księgowych)

 • Analizę końcową zawierającą proponowane kie­runki działań mogących poprawić wskaźniki rentowności

 • Doradztwo i szkolenia dotyczące progu rentowności usług oraz wskaźników związanych z usługami: efektywności, produktywności i wydajności

 • Doradztwo w tworzeniu systemów wynagrodzeń

 • Pomoc w stworzeniu standardów obsługi oraz ankiet satysfakcji klienta

audyty dotyczące różnych aspektów działalności

Niekiedy serwis lub sieć chce sprawdzić w sposób kompleksowy, jak wygląda operacyjna działalność firmy z obiektywnej perspektywy. Dlatego zakres audytu obejmuje te dziedziny funkcjonowania serwisu, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe i końcową rentowność, przy spełnieniu kryteriów dodatkowych wynikających z efektywności pracy oraz wykorzystania potencjału warsztatu.

 • Audyt organizacji warsztatu i organizacji pracy (schemat organizacyjny, kierownicy, pracownicy produkcyjni, współpraca z innymi działami)

 • Audyt prowadzenia oraz dokumentowania procesu naprawy pojazdu i obsługi klienta

 • Audyt procedur wewnętrznych

 • Audyt regulaminu i systemy wynagrodzeń

 • Audyt podstawowego wykorzystania systemów IT oraz wyposażenia technicznego

 • Audyt podstawowych informacji finansowych

 • Audyt podstawowych aspektów specyficznych dla marketingu usług warsztatu samochodowego

 • Audyt umiejętności sprzedażowych pracowników

 • Audyt regulaminów sklepów internetowych oraz innych dokumentów sprzedażowych (zlecenie, formularz reklamacyjny itp.) pod kątem prawnym

biznesplany i studia wykonalności

Oferujemy tworzenie biznesplanów dla przedsiębiorstw handlowo-usługowych branży motoryzacyjnej.

Biznesplan jest dokumentem opisującym przedsiębior­stwo, jego produkty lub usługi. Określa sposób wejścia na rynek, jego rozszerzenia lub wprowadzenia nowego produktu lub usługi oraz opisuje finansowanie całej ope­racji.

Biznesplan odpowiada na cztery podstawowe py­tania: kto?, co?, jak? i ile to będzie kosztować? Formułuje jednocześnie cel lub cele na założony czas (zazwyczaj od roku do kliku lat) oraz sposoby ich osiągania. Wszystkie te działania łączy z aktualną sytuacją firmy oraz prognozami na przyszłość.

Zakres opracowania będzie dostosowany do wymagań zamawiającego. Może to być pełny biznesplan, zawierający wszystkie wymagane i niezbędne składniki opracowania wraz z rozszerzoną analizą finansową. Może być to też wersja skrócona, stosowana zazwyczaj jako załącznik do wniosku kredytowego. Zawiera wtedy tylko wycinek działalności przedsiębiorstwa podlegający zmianom oraz niezbędną analizę finanso­wą przedsięwzięcia.

 

Zagadnienia szeroko rozumianego HR

Jest również cały obszar działań związanych z szeroko rozumianym HR, gdzie możemy pomóc:

 • Pomoc w opracowaniu ścieżek rozwojowych, systemu ocen okresowych

 • Pomoc w przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych

 • Coaching pracowników

 • Indywidualne doradztwo dla pracowników, związane z rozwojem zawodowym i osobistym

Email

Telefon

+48 601 175 196

Show Buttons
Hide Buttons