Zarządzanie, rentowność, wynagrodzenia w serwisie

Dla zarządzających mniejszymi i większymi warsztatami samochodowymi.

Zarządzanie w i po okresie pandemii oraz w kryzysie

Ze względu na niespotykaną dotychczas sytuację epidemiczną oraz wpływ koniecznych ograniczeń na gospodarkę, istotne jest zachowanie – na ile to możliwe – spokoju i niepodejmowanie gwałtownych, często nie do końca przemyślanych decyzji. Do takich, na szybko podjętych działań jest na przykład wysłanie części pracowników na płatne urlopy. Zmniejsza to ryzyko zakażeń ale niestety, nie generuje żadnych oszczędności dla firmy, ani finansowych ani jakichkolwiek innych. Dlatego istotne jest zdefiniowanie rzeczywistych zagrożeń, które dla każdej firmy mogą być nieco odmienne i podjęcie działań w kierunkach, o których poniżej. Zapraszamy do kontaktu

Podstawowe informacje

Jednym z celów naszego szkolenia jest poznanie zagadnień ekonomicznych mających wpływ na poziom rentowności warsztatu. Dowiemy się więc m.in., w jaki sposób obliczyć koszt roboczogodziny, dokonać analizy kosztów. Na tej podstawie będziemy w stanie określić rzetelną stawkę za prace warsztatowe.

Opanujemy podstawowe zasady interpretacji danych zawartych w dokumentach księgowych. Dowiemy się również, jak stwierdzić, kiedy w skali miesiąca serwis zarobi na swoje koszty i zacznie przynosić zysk. A także czy dysponuje odpowiednią liczbą pracowników do osiągania rentowności na założonym poziomie.

Omówimy również kwestie związane z operacyjnym zarządzaniem serwisem, w tym spotkania, planowanie celów, realizację budżetu, organizację pracy itp.

Szkolenie może być przeznaczone dla serwisów mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych. Dla prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość.

Przykładowe zagadnienia przedstawiamy obok w punktach.

Systemy wynagrodzeń w warsztacie

Oprócz zagadnień związanych z zarządzaniem serwisem oferujemy także moduł szkoleniowy dotyczący systemów wynagrodzeń. Może on stanowić część szkolenia z zarządzania serwisem / rentowności lub szkolenia menedżerskiego dla szefów serwisów / osób zarządzających.

Zagadnienia, jakie poruszamy w tym module to m.in.:

  • Czynniki wpływające na stabilność zatrudnienia (warunki pracy, sposób zarządzania serwisem, organizacja pracy)
  • Czynniki mające wpływ na wynagrodzenia, w tym (analiza czasu pracy, absencja chorobowa i urlopy na żądanie, popyt na usługi, kondycja finansowa firmy)
  • Kodeks pracy a realia serwisowe
  • Wynagradzanie za wykonaną pracę, w tym analiza efektywności, analiza wskaźnikowa, ocena jakości wykonywanej pracy
  • Najgorsze i najlepsze systemy wynagrodzeń – rzeczywiste przykłady

 

 

Przykładowe zagadnienia ze szkolenia zarządzania serwisem / rentowności

=

Zarządzanie w kryzysie: zarządzanie czasem pracy (wskaźniki, technologiczne normatywy) i zarządzanie finansami (analiza kosztów z podziałem na grupy, koszty a możliwości ich pokrycia)

=

Wstęp do analizy kosztów; podział kosztów

=

Zakładowy plan kont

=

Koszt roboczogodziny a stawka za roboczogodzinę

=

Próg rentowności, czyli kiedy warsztat zaczyna przynosić zysk

=

Wskaźniki pracy serwisu: produktywność, efektywność, wykorzystanie i inne

=

Pozostałe zagadnienia. Struktury organizacyjne, planowanie pracy serwisu i planowanie napraw, rola szefa serwisu, stanowiska pracy a kompetencje pracowników, współpraca z magazynem części zamiennych

Email

Telefon

+48 601 175 196

Show Buttons
Hide Buttons