Regulamin zakupów i korzystania ze Szkoleń oraz wysyłki Książek

Sprzedawcą oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.motomarketing.pl jest „Motomarketing.pl” Maciej Matczak z siedzibą w Łodzi (kod 93-428), przy ul. Graniczna 65R/1, REGON: 100141045, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 727-229-11-27, tel. +48 601 175 196, mail: info@motomarketing.pl (szybki i efektywny kontakt).

Zawsze, gdy w niniejszym regulaminie mowa jest o konsumencie, oznacza to klientów będących osobami fizycznymi, którzy nabywają na stronie www.motomarketing.pl produkty niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową oraz klientów przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi spełniającymi przesłanki określone w Art: 3855; 5564; 5565 oraz 5765 kodeksu cywilnego.

Realizacja zamówienia na Książki i Szkolenia oraz korzystanie ze Szkoleń

 1. Informacje wstępne. „Motomarketing.pl” Maciej Matczak (dalej: Motomarketing.pl) prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Strona www.motomarketing.pl może używać informacji zapisanych za pomocą plików typu cookies i podobnych technologii, podobnie jak firmy zamieszczające reklamy oraz firmy badawcze. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie ze stron www.motomarketing.pl bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie z www.motomarketing.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i polityki prywatności serwisu.
 2. Rodzaje towarów i usług. Motomarketing.pl prowadzi sprzedaż towarów: książek (dalej: Książki). Motomarketing.pl prowadzi również sprzedaż usług w postaci dostępu do szkoleń e-learningowych (dostęp do szkoleń e-learningowych będzie dalej nazywany Szkoleniami). Szkolenia e-learningowe są treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 3. Oferta towarów i usług. Motomarketing.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Książek i Szkoleń znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty, zmiany treści / zawartości towarów i usług (w szczególności zawartości Szkoleń e-learningowych), zmiany cen przesyłki, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dane ceny są obowiązujące w momencie złożenia zamówienia.
 4. Przyjmowanie zamówień i komunikacja z klientem. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.motomarketing.pl i ewentualnie maila (decyzja w sprawie zastosowania drogi mailowej należy do Motomarketing.pl). Komunikacja z klientem prowadzona jest za pośrednictwem adresów mailowych oraz strony www.motomarketing.pl, w tym za pomocą aplikacji sklepu www.motomarketing.pl.
 5. Proces zamawiania i zawarcie umowy. Po złożeniu zamówienia klient, za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymuje wiadomość, że zamówienie dotarło do Motomarketing.pl. Klient, zamawiając towary i usługi, rozumie, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty (informacja zawarta jest na stronie i w niniejszym regulaminie) oraz akceptuje niniejszy regulamin. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie zamówienia Książek lub Szkolenia, jeśli Motomarketing.pl potwierdzi dostępność Książek lub Szkoleń. Klient w momencie zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznej zapłaty, a Motomarketing.pl może uznać zamówienie za przedpłatą ceny za nieważne i anulować je, jeśli w ciągu 14 dni nie otrzyma od klienta płatności. Motomarketing nie musi informować klienta o anulowaniu zamówienia w takim wypadku.
 6. Dostępność towarów lub usług. W przypadku ewentualnej niedostępności części towarów lub usług objętych zamówieniem lub innych przeszkód w realizacji zamówienia, klient otrzyma informację i podejmie decyzję o sposobie postępowania (np. realizacja części zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia). Taka informacja może dotrzeć do klienta bez zbędnej zwłoki, a w wypadku, gdy klient dokonał już wpłaty, ta ostatnia zostanie zwrócona za towary lub usługi, których Motomarketing.pl nie może dostarczyć, lub za całe zamówienie, jeśli tak postanowi klient (zamówienie będzie uznane za niebyłe).
 7. Zakup Szkoleń.
  • a) Zgodnie z art. 38, pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni) i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • b) Po zamówieniu szkolenia przez konsumenta, Motomarketing poinformuje konsumenta o możliwości rozpoczęcia świadczenia usług przed okresem 14 dni od zapłaty za Szkolenie, z brakiem możliwości odstąpienia od umowy. Jeśli konsument nie wyrazi na to zgody (mailowo lub na piśmie), rozpoczęcie świadczenia usług Szkolenia odbędzie się po upływie 14 dni od dokonania zakupu, a konsument może zrezygnować z zakupu w ciągu tego okresu. Jeśli zamówienie zostało już opłacone, pieniądze zostaną zwrócone.
  • c) Płatność za Szkolenie możliwa jest w drodze przedpłaty na rachunek Motomarketing.pl.
  • d) Warunki odstąpienia od umowy zakupu Książek opisane są dalej w tym regulaminie. Wszelkie wzory pism o rezygnacji dla Książek i Szkoleń są takie same i są zamieszczone dalej w tym regulaminie.
 8. Dostęp do Szkoleń.
  • a) Przyznanie dostępu do Szkolenia następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Szkolenia lub w niniejszym regulaminie, w terminie do 5 dni roboczych po opłaceniu dostępu.
  • b) Dostęp do Szkolenia przyznawany jest na okres (okresy) określony(e) w opisie danego Szkolenia w sklepie Motomarketing.pl lub w niniejszym regulaminie. W razie rozbieżności w zapisach decyduje zapis korzystniejszy dla klienta. Dostęp do Szkolenia przyznawany jest w sposób określony przez Motomarketing.pl, tzn. zwykle w formie linku i haseł dostarczonych przez Motomarketing.pl, ale może on się zmieniać. Zmieniać się może również wersja / treść szkolenia, jeśli ponowny dostęp do niego będzie udzielony ponownie po przerwie (o ile taka opcja jest wskazana w opisie Szkolenia lub w niniejszym regulaminie).
  • c) Do odtwarzania Szkoleń konieczny jest dostęp do komputera (desktopa lub laptopa), tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu i aktualną przeglądarką internetową. Pojedyncze materiały szkoleniowe mogą być udostępnione w wersji video lub PDF. Możliwe jest realizowanie szkoleń na wymienionych urządzeniach, jednak najlepszy odbiór treści (pełna widoczność i funkcjonalność, np. możliwość wykorzystania wszystkich wbudowanych w Szkolenie interakcji) dostępny jest na komputerze (tzn. desktopie lub laptopie), co klient przyjmuje do wiadomości.
  • d) Motomarketing.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte dostarczenie Szkolenia, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Motomarketing.pl, za które Motomarketing.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań klienta (np. niewystarczająca szybkość Internetu), operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej albo spowodowanymi siłą wyższą.
  • e) Motomarketing.pl dopuszcza możliwość czasowego braku dostępu do Szkoleń w celu prowadzenia prac konserwacyjnych miejsc, gdzie zlokalizowane są Szkolenia (hosting).
  • f) W przypadku uzasadnionych, przedłużających się i udokumentowanych reklamacji klienta z tytułu braku dostępu do Szkoleń z przyczyn leżących po stronie hostingu, Motomarketing.pl będzie rozpatrywał takie reklamacje z punktu widzenia dobra klienta, tak aby mógł on swobodnie skorzystać z zakupionego Szkolenia.
 9. Prawa do szkoleń e-learningowych.
  • a) Szkolenia e-learningowe oferowane do zakupu na www.motomarketing.pl są własnością intelektualną oraz utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa przysługują Motomarketing.pl lub / i ich (współ)autorom, tudzież innym podmiotom.
  • b) Dalsze rozpowszechnianie towarów przez klienta bez wyraźniej zgody Motomarketing.pl stanowi naruszenie praw przysługujących Motomarketing.pl oraz (współ)autorom, tudzież innym podmiotom, i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną, a także ograniczeniem lub odebraniem dostępu do Szkoleń.
 10. Zakres wykorzystania Szkoleń przez klienta.
  • a) Klient będący przedsiębiorcą zobowiązuje się wykorzystywać Szkolenia oraz zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej oraz współpracowników zatrudnionych w tej samej firmie (na którą dokonany był zakup), przy czym dotyczy to razem maksymalnie 5 (pięciu) osób pracujących w tej firmie w wymiarze pełnego etatu lub równoważnym mu, niezależnie od formy zatrudnienia, na stanowiskach bezpośrednio merytorycznie związanych z podstawową działalnością firmy.
  • b) Klient będący konsumentem zobowiązuje się wykorzystywać Szkolenia oraz zawartą w nich treść wyłącznie do użytku własnego (nauki własnej).
  • c) Klient nie może również w żaden sposób kopiować oraz płatnie lub bezpłatnie dystrybuować Szkoleń, w tym odtwarzać ich publicznie, poza gronem osób wskazanych w tym punkcie lub poza ramami użytku własnego.
 11. Indywidualne ustalenia co do korzystania ze Szkoleń. Indywidualne ustalenia co do zakresu, czasu, sposobu dostępu do szkolenia, liczby uprawnionych osób, ceny itd. są możliwe, lecz odbywają się poza niniejszym sklepem, na bazie ustaleń mailowych lub pisemnych.
 12. Dowód zakupu. Do każdego zakupionego towaru wystawiana jest faktura VAT.
 13. Rezygnacja z zakupu Książki przez klienta posiadającego status konsumenta. Zgodnie z obowiązującym prawem konsument może zrezygnować z Książki kupionej w Motomarketing.pl bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu należy wysłać mail lub list do Motomarketing.pl z podpisanym oświadczeniem – wzór w załączeniu.
 14. Zwrócenie Książki w przypadku rezygnacji przez konsumenta. Zwracaną Książkę należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nią fakturą (jeśli była dostarczona w wersji papierowej), niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Motomarketing.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztu przesyłki do kwoty równej najtańszej możliwej cenie przesyłki (listu lub paczki, liczy się niższa cena) poleconej (nie priorytetowej) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pieniądze zostaną bez zbędnej zwłoki zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 15. Komunikacja w razie wykrycia wad. Motomarketing.pl ma obowiązek rzetelnego dostarczenia towarów i usług oraz jest odpowiedzialny prawnie za jakość świadczenia i dostarczenie rzeczy bez wad. Jeżeli po otrzymaniu Książki klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się z Motomarketing.pl pod numerem telefonu +48 601 175 196 lub mailem info@motomarketing.pl, a po tym kontakcie odesłać go przesyłką pocztową pod adresem Motomarketing.pl, zgodnie z poczynionymi wtedy ustaleniami. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę. W przypadku reklamacji Szkoleń należy skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną.
 16. Zwrot kosztów odesłania Książki. Koszty towaru i związane z jego odesłaniem (do wysokości opisanej wyżej) Motomarketing.pl zwraca w uzasadnionych przypadkach, bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu przesyłki i po przeanalizowaniu żądania klienta. Reklamacje wadliwości towaru rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 17. Prawa klienta w przypadku składania reklamacji na towary i usługi zakupione na www.motomarketing.pl.
  • a) Towar lub usługa niepełnowartościowe lub uszkodzone bez winy klienta zostaną wymienione na inny, pełnowartościowe lub naprawione, zgodnie z decyzją Motomarketing.pl, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów lub nadmiernych kosztów), Motomarketing.pl zwróci klientowi równowartość ceny produktu i wysyłki (do wysokości opisanej wyżej) lub zaoferuje mu inne, dostępne towary, usługi lub rozwiązania do wyboru – w porozumieniu z klientem. Powyższy zapis stanowi trzymiesięczną gwarancję Motomarketing.pl (liczoną od daty dostarczenia towaru lub usługi) dla konsumentów i przedsiębiorców. Aby skorzystać z opisanej w tym podpunkcie gwarancji, klient musi zgłosić wadę towaru lub usługi w ciągu 7 dni od jej wykrycia. Dzięki udzieleniu gwarancji opisanej w tym podpunkcie rękojmia dla niekonsumentów na zakupione towary i usługi zostaje wyłączona.
  • b) Zapisy niniejszego regulaminu nie ograniczają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową czy innych praw konsumenckich. Prawa konsumenta obowiązujące od 25 grudnia 2014 r. opisane są m.in. w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • c) Motomarketing.pl w żadnym przypadku nie zwraca żadnych innych dodatkowych kosztów (oprócz kosztów wysyłki), takich jak koszty utraconych korzyści, koszty pośrednie itp.
 18. Dodatkowe informacje.
  • a) Motomarketing.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  • b) Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a „Motomarketing.pl” Maciej Matczak. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Ewentualne dane osobowe klienta używane są tylko w celach niezbędnych do realizacji umowy.
  • c) Motomarketing.pl Maciej Matczak nie bierze żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez klientów informacji zawartych w Książkach i Szkoleniach wydanych przez Motomarketing.pl lub/i zakupionych na stronie www.motomarketing.pl i za ewentualne szkody wynikłe z powodu ich wykorzystania, tym bardziej, że wiążą się one z dodatkowymi działaniami klientów oraz innych osób, na co Motomarketing.pl nie ma wpływu. Motomarketing.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone w serwisie reklamy oraz informacje handlowe pochodzące od zewnętrznych zleceniodawców.
  • d) Żadne z postanowień tego regulaminu (w tym poniższej części dotyczącej płatności i wysyłki Książek) nie ma na celu naruszenia praw klienta i konsumenta i nie może być tak interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności zapisów lub interpretacji tego regulaminu z obowiązującym prawem Motomarketing.pl deklaruje bezwzględne stosowanie tego prawa w miejsce kwestionowanego przepisu tego regulaminu.

Płatność i wysyłka Książek

 1. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie www.motomarketing.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Kwota do zapłacenia za Książki zależy od ilości i rodzaju zamówionych towarów oraz od sposobu płatności. Klient zna cenę, wysyłając zamówienie – dokładna informacja znajduje się na stronie opisującej towar i na formularzu zamówienia.
 4. Klient może uregulować należność:
  • a) przelewem (płatność z góry – przedpłata pełnej ceny), wpłacając pełną kwotę zamówienia na konto „Motomarketing.pl” Maciej Matczak, ul. Graniczna 65R / 1, 93-428 Łódź, nr konta 60114020040000370240938889 w mBanku; dotyczy książek lub Szkoleń;
  • b) przy odbiorze; dotyczy tylko Książek (płatność za Szkolenia następuje tylko w drodze przedpłaty na konto Motomarketing.pl);
  • c) w przypadku jednoczesnych zakupów Książek i Szkoleń, opcja pobrania dostępna w sklepie dotyczy tylko kwoty za Książki.
 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • a) przy płatności przelewem (płatność z góry – przedpłata pełnej ceny) – kiedy na konto Motomarketing.pl wpłyną pieniądze za zamówiony towar,
  • b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po złożeniu zamówienia.
 6. Standardowe (opisane poniżej) koszty wysyłki na terenie Polski ponosi Motomarketing.pl, chyba że w warunkach poszczególnych promocji lub przy konkretnych produktach zapisane jest inaczej (podane są wtedy koszty wysyłki). Jeśli przesyłka nie jest oferowana gratis, klient jest poinformowany o wysokości ceny przesyłki na stronie internetowej www.motomarketing.pl.
 7. Przesyłka na terenie Polski jest wysyłana wybranym przez Motomarketing.pl rodzajem przesyłki oferowanym przez Pocztę Polską albo innego operatora pocztowego, w standardzie doręczenia co najmniej równym:
  • a) zwykłemu listowi poleconemu lub paczce Poczty Polskiej dla płatności przelewem (płatność z góry – przedpłata pełnej ceny), albo
  • b) „Paczce 48” Poczty Polskiej lub odpowiednikowi tej usługi dla płatności przy odbiorze.
 8. Czas wysłania zamówionych Książek na terenie Polski wynosi maksymalnie 5 (pięciu) dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, tzn. od otrzymania wpłaty na konto (przy przedpłacie) bądź od złożenia zamówienia przez klienta.
 9. Koszty przesyłki za granicę standardowo ustalane są w oparciu o cennik Poczty Polskiej lub inne uzgodnione między klientem a Motomarketing.pl (o ile takie uzgodnienie nastąpi). Koszty te ponosi klient i muszą być one zaakceptowane przez klienta. W tym celu Motomarketing.pl skontaktuje się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient może również skontaktować się z Motomarketing.pl i zapytać o koszt wysyłki towaru w konkretne miejsce na świecie.
 10. Wysyłka za granicę uzależniona jest od uzgodnień między klientem a Motomarketing.pl zgodnie z niniejszym regulaminem. Motomarketing.pl nie jest zobowiązany w każdym wypadku dokonać takiej wysyłki.
 11. Czas otrzymania przesyłki zależy od czasu jej dostarczenia przez operatora pocztowego.
 12. Informacje o książkach czy innych produktach / usługach i ich cenach oraz innych warunkach nabycia, zawarte na stronach www.motomarketing.pl nie są ofertą w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Show Buttons
Hide Buttons